Vedtægter for Darum Idrætsforening 

1.        Navn Foreningens og hjemsted:
Darum Idrætsforening
Darum Sogn, Esbjerg Kommune

2.        Foreningens formål:
Gennem frivilligt foreningsarbejde at fremme samarbejde mellem sognets beboere ved at skabe aktiviteter og forpligtende samvær for medlemmerne af idrætslig, kulturel og social karakter. For derved at styrke folkeoplysningen og medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundet.

3.        Tilhørsforhold
Foreningen er tilknyttet organisationer, som er relevante for foreningens aktiviteter

4.        Optagelse og udelukkelse af medlemmer
Som medlem kan optages enhver der tilslutter sig foreningens formål og respekterer anvisninger fra bestyrelsen, aktivitetsudvalg og ledere, samt overholder ordensreglementer for lokaler og hal. Bestyrelsen kan i samråd med et aktivitetsudvalg ekskludere et medlem. Dette skal ske skriftligt og forelægges på nærmest følgende generalforsamling.

5.        Ordinær generalforsamling
Skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

          1.      Valg af dirigent
          2.      Formanden og udvalgsformændenes beretning
          3.      Spørgsmål til bestyrelse og udvalg (Udvalgene aflægger skriftlig beretning)
          4.      Regnskab
          5.      Indkomne forslag
          6.      Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år
          7.      Valg af formand, kasserer(e) og sekretær
          8.      Indstilling og valg af udvalgsmedlemmer
          9.      Valg af revisorer
          10.    Evt.

Enhver generalforsamling, både ordinær og ekstraordinær, skal bekendtgøres i dags- eller ugepressen mindst 14 dage før afholdelse.
Evt. forslag skal være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Valgbar til bestyrelse og udvalg er enhver som tilslutter sig foreningens mål og stemmeberettiget er bestyrelsesmedlemmer, frivillige leder og betalende medlemmer over 14 år, dog således at valg til bestyrelse kræver personlig myndighed.

 

6.        Ekstraordinær generalforsamling:
Skal indkaldes med dagsorden senest 3 uger efter, at der til formanden er fremsat skriftlig begæring herom, enten af 1/3 af medlemmerne eller af bestyrelsens flertal.

7.        Vedtægtsændringer:
Kan ske ved 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en lovlig indvarslet generalforsamling.
For at vedtægtsændringen kan ske, skal de forelægges sammen med dagsordenen.


8.        Bestyrelsen:
Bestående af formand, kasserer og sekretær, som alle skal være personligt myndige.
Desuden indgår udvalgsformændene i bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger særskilt formand, kasserer og sekretær for 2 år ad gangen.
Formand og sekretær vælges på lige årstal og kassereren på ulige årstal.
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.
Bestyrelsen varetager alle anliggender vedrørende foreningens daglige drift.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Såfremt der ved en afgørelse er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

9.        Udvalgene:
Leder de enkelte grene af foreningens arbejde med ansvar overfor bestyrelsen, og består af minimum tre medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en toårig periode.
Udvalgene vælger ved konstitueringen selv deres formand, som automatisk indgår i foreningens bestyrelse. Et udvalg kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen af et generalforsamlings valgt udvalgsmedlem.
Som formand i et udvalg kan dog kun vælges udvalgsmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen.
Såfremt der ved lige antal udvalgsmedlemmer opstår stemmelighed ved afstemninger på udvalgenes møder, er udvalgsformandens stemme afgørende.

10.     Regnskab:
Bestyrelsen har ansvaret for, at kassereren fører et nøjagtigt og overskueligt regnskab.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Foreningens midler skal være placeret i et pengeinstitut/girokonto lydende på foreningens navn.
Foreningens kasserer funktioner kan deles mellem flere personer.

11.     Revision:
Bestyrelsen skal revideres af de to valgte revisorer senest en uge før generalforsamlingen.
Regnskab og status skal forelægges til vedtagelse på generalforsamlingen.
Revisorerne vælges for to år ad gangen. Første revisor afgår ulige år og anden revisor lige år.

12.     Budget:
Hvert udvalg udfærdiger et budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
Det samlede budget forlægges af kassereren på generalforsamlingen.

13.     Forpligtelser:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, udvalg eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse i relation til foreningens forpligtelser.
Foreningen tegnes udadtil med underskrift af foreningen formand og kasserer.
Ved optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

14.     Evt. opløsning:
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, med mindst fire højst otte ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning af foreningen.
Hvis foreningen opløses, skal dens midler og aktiviteter hensættes til andet Idræts- og ungdomsarbejde til gavn for Darum Sogns unge
Den afsluttende generalforsamling bestemmer midlernes anvendelse og forvaltning.
 
 
 Revideret d. 27/01-2009

 
 

DGI’s Regler for arbejdet med børn og unge

Når foreningen har ansvar for at træne og lede børn og unge, skal vi gøre det i tråd med nogle få vigtige regler.

 

En stor del af medlemmerne i landets idrætsforeninger er børn og unge. Når du som leder eller træner har ansvar for at træne og lede børnene, skal foreningen og den enkelte træner og leder følge visse regler. Det er blandt andet: At indhente børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar over for børn og unge under 15 år.

 
Darum IF indhenter årlig børneattester på instruktører og hjælpeinstruktører, fra de er fyldet 15 år. Børneattester: For at forebygge pædofili har foreninger pligt til at indhente børneattester.
 

Alle de personer, som der indhentes børneattester på, skal give deres samtykke i e-boks inden 14 dage, hvorefter muligheden for samtykke udløber.

 

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattesten adskiller sig derudover fra den private og den offentlige straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid.