Vedtægter for Darum Idrætsforening

1.         Navn Foreningens og hjemsted:
Darum Idrætsforening
Darum Sogn, Esbjerg Kommune

2.         Foreningens formål:
Gennem frivilligt foreningsarbejde at fremme samarbejde mellem sognets beboere ved at skabe aktiviteter og forpligtende samvær for medlemmerne af idrætslig, kulturel og social karakter. For derved at styrke folkeoplysningen og medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundet.

3.         Tilhørsforhold
Foreningen er tilknyttet organisationer, som er relevante for foreningens aktiviteter

4.         Optagelse og udelukkelse af medlemmer

4.1

Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.

 

4.2

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 5.         Ordinær generalforsamling

5.1    Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned

 

5.2 Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4.     Indkomne forslag

5.     Forslag til handlingsplan og budget

6.     Valg af bestyrelse og suppleant

5.      Valg af revisor

6.      Evt.

 

5.3 Enhver generalforsamling, både ordinær og ekstraordinær, skal bekendtgøres på Darum IF's hjemmeside og på sociale medier mindst 14 dage før afholdelse.

 

5.4

Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 10 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside 5 dage før.

 

5.5

Alle medlemmer, der er fyldt 16 har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme

5.6

Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen

5.7

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg

 

5.8

Generalforsamlingen må afholdes online, såfremt et forsamlingsforbud, udmeldt fra offentlige myndigheder, ikke muliggøre at afholde generalforsamlingen med fysisk deltagelse.

 

6.         Ekstraordinær generalforsamling:
Skal indkaldes med dagsorden senest 3 uger efter, at der til formanden er fremsat skriftlig begæring herom, enten af 1/3 af medlemmerne eller af bestyrelsens flertal.

7.         Vedtægtsændringer:
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget


8.         Bestyrelsen:

8.1

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

8.2

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

 

8.3

Vælges for 2 år og kan genvælges

 

8.4

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

 

8.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

8.6

Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte udvalg arbejdsgrupper efter behov. Afgørelser træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Såfremt der ved en afgørelse er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

9.         Udvalgene:

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, man skønner er nødvendige for foreningens virke.

 

Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være repræsenteret som kontakt person i de stående udvalg.

 

Bestyrelsen og udvalgenes sammensætning fremgår af Darum IFs organisationsplan, som bl.a. findes i forenings hjemmeside

 

10.      Forretningsorden

 

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender forretningsorden for de øvrige udvalg.

11.      Regnskab:
Bestyrelsen har ansvaret for, at kassereren fører et nøjagtigt og overskueligt regnskab.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Foreningens midler skal være placeret i et pengeinstitut/girokonto lydende på foreningens navn.
Foreningens kasserer funktioner kan deles mellem flere personer.

12.      Revision:
Bestyrelsen skal revideres af de to valgte revisorer senest en uge før generalforsamlingen.
Regnskab og status skal forelægges til vedtagelse på generalforsamlingen.
Revisorerne vælges for to år ad gangen. Første revisor afgår ulige år og anden revisor lige år.

13.      Forpligtelser:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, udvalg eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse i relation til foreningens forpligtelser. Foreningen tegnes udadtil med underskrift af foreningen formand eller kasserer. Ved optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse

Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte udvalg.14.      Evt. opløsning:
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, med mindst fire højst otte ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning af foreningen.
Hvis foreningen opløses, skal dens midler og aktiviteter hensættes til andet Idræts- og ungdomsarbejde til gavn for Darum Sogns unge
Den afsluttende generalforsamling bestemmer midlernes anvendelse og forvaltning.
Revideret d. 30/5-2021